مقاله نقصان خودکارامدی: پیامد تعارض کار – خانواده پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: نقصان خودکارامدی: پیامد تعارض کار – خانواده پرستاران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض کار
مقاله خانواده
مقاله پرستاری
مقاله پیامد
مقاله خودکارامدی
مقاله تحقیق کیفی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توانگر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: الحانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ونکی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعارض کار – خانواده تحت عنوان ناسازگاری دو طرفه بین تقاضاهای نقش کاری و تقاضاهای نقش خانوادگی توصیف می شود. تعارض در بین مشاغل مختلف و از جمله پرستاری با پیامدهای متعددی گزارش شده است. این مطالعه با هدف، تبیین تجارب پرستاران از پیامدهای تعارض کار – خانواده صورت گرفت.
روش: مطالعه حاضر به روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوای متعارف انجام گردید. در این تحقیق، ۱۶ مشارکت کننده پرستار با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه عمیق و بدون ساختار استفاده شد و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی بود.
یافته ها: از مجموع ۱۶ نفر مشارکت کننده، ۱۲ نفر زن، ۴ نفر مرد، همگی دارای مدرک کارشناسی و دارای سابقه کار بین ۴ تا ۲۸ سال با ۱۴ سال بودند. طبقه اصلی به دست آمده، نقصان خودکارامدی شامل زیر طبقات ضعف در تدبیر امور خانوادگی، اهمال سهوی مراقبت / میانگین ۹ از بیمار و نادیده گرفتن خود بود.
نتیجه گیری: توانایی پرستاران در کنترل امور کاری و خانوادگی تحت برخی شرایط از قبیل فقدان محیط کاری و خانوادگی حمایت کننده، فشارهای مضاعف کاری به دلیل کمبود پرستار و نیز توقعات بیش از حد کاری و خانوادگی کاهش یافته و نقصان خودکارامدی حاصل می گردد. نقصان خودکارامدی سبب افزایش تداخل وظایف کاری و خانوادگی و در نتیجه شدت یافتن تعارض کار – خانواده می شود. در واقع چرخه معیوبی تشکیل شده که نتایج آن، پیامدهای منفی در هر دو حوزه کاری و خانوادگی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود، به منظور پیش گیری از تبعات منفی تعارض کار – خانواده که در بعضی موارد جبران ناپذیر می باشد، پرسنل پرستاری ضمن آشنایی با روند مدیریت علمی تعارض کار – خانواده، از طرف خانواده و بیمارستان نیز مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند تا با آزادی عمل بیشتر و انعطاف پذیری بالا نسبت به تنظیم برنامه های کاری و خانوادگی خود با حداقل تداخل ممکن، اقدام نمایند.