سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریبا قادری – دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی

چکیده:

پوسیدگی طوقه و ریشه در باغ‌های هلو شهرستان بویراحمد باعث خشکیدگی‌های وسیعی شده است. به منظور جداسازی عامل بیماری، ضمن شناسایی درختان آلوده از ناحیه بین بافت‌های سالم و آلوده نمونه برداری شد. نمونه‌ها بعد از شستشو با آب لوله و خشک کردن با حوله کاغذی به قطعات کوچک تر خرد شدند و روی محیط کشت آرد ذرت- آگار انتقال داده شدند. که بر اساس خصوصیات مورفولوژیک و نیاز دمایی پرگنه‌های جدا شده Phytophthora cactorum تشخیص داده شد. در شراﻳﻄ گلخانه عکس العمل طوقه و رﻳﺸﻪ نهال های چهار ماهه ارقام تلخه، جی اچ هیل، آلبرتا، ردهون، انجیری و هلوی قرمز مشهد به گونه P. cactorum با استفاده از ماﻳﻪ بدست آمده از ﻣﺤﻴﻄ ورمی کوﻟﻴت- عصاره دانه شاهدانه مورد مطالعه قرار گرفت. مقایسه درصد کلونیزاسیون طوقه، ریشه و مرگ و میر نشان داد تفاوت معنی‌داری مابین ارقام مختلف هلو در اثر مایه‌زنی به دو طریق ریشه و طوقه وجود دارد. در تمامی موارد در اثر مایه‌زنی ریشه رقم انجیری و رقم تلخه و در اثر مایه زنی طوقه رقم جی اج هیل و رقم تلخه به ترتیب حساس‌ترین و مقاوم‌ترین در واکنش به گونه P. cactorum بودند