سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیده فاطمه حسینی جبلی – کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

با تغییراتی که در محیط گزارشگری مالی پدید آمده است و در جهت استفاده از فرصتهای محیط جدید باید در مدلهای رایج حسابداری تغییراتی بوجود آید. این تغییرات عمدتاً در جهت استفاده از ظرفیتهای. [ حاصله از تحولات فنآوری اطلاعات و ارتباطات و رفع محدودیتهای گزارشگری رایج یا سنتی است [ ۱۷ آوری مبادله  گزارشگری الکترونیکی تحولی عظیم در حیطه گزارشگری مالی بوجود آورده است. فنالکترونیکی اطلاعات و گزارشگری مبتنی بر شبکه گسترده جهانی، تنها به بهینه سازی عملیات دسترسی و کنار گذاشتن شیوههای مبتنی بر کاغذ محدود نمی شود، بلکه کاربرد آن نقش تعیین کنندهای در افزایش کارایی وبهرهوری سازمانها، بهبود مدیریت و روان ساختن معاملات و مراودات بازرگانی دارد. گزارشگری الکترونیکی به طور کلی نحوه فعالیت سازمانها را به صورت بنیادی تغییر میدهد، زیرا در تصمیمگیریهای مالی توسطمدیران، دسترسی آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراری ارتباط سریع با بازارها اهمیت و حساسیت خاصی دارد. با بهرهگیری از مبادله الکترونیکی اطلاعات حسابداری و گزارشگری الکترونیکی، زمان تهیه، پردازش و کاربرد اطلاعات کاهش مییابد، فاصله جغرافیایی و زمان از بین میرود و سازمانهای گسترده و منشعب به صورت یکعرصه بهم پیوسته و بدون مرز در میآید. بسیاری از شرکتها در تلاش هستند که توان نفوذ اطلاعات مالی خود را از طریق ایجاد وب سایت شرکت و ارائه چنین اطلاعاتی به کارکنان، سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی افزایش دهند.