سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پریوش ترشیزیان – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

توسعه جهانی گردشگری در ارتباطی لاینفک با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) قرار گرفته است. به گونه ایکهکشورهای فاقد دسترسی مناسب با این فنآوریدیری نخواهد گذشت که از عرصه رقابت در صنعت گردشگری کنار گذاشته خواهند شدICT به کمک امکانات متنوع خود تسهیلات عدیدهای را در زمینه پاسخگویی به تقاضاهای متنوع گردشگران فراهم ساخته تاجاییکه که گردشگری الکترونیکی و جامعه گردشگری مجازی را موضوعیت بخشیده و چنان تحولاتی را در صنعت گردشگری جهانی بوجود آورده است که نادیده گرفتن آن را در عرصه رقابت جهانی غیرممکن ساخته است. استفاده ازICT ها به عنوانابزاری در توسعه گردشگری تکیه به مؤلفه هایی مانند دولت الکترونیک، توسعه سخت افزاری و سیستم مکانیزه عمومی دارد. درایران بهرهگیری از این فناوری در جایگاه بایسته خود قرار ندارد واز میان مؤلفههایICT بیشتر به توسعه سخت افزاری پرداخته شده است. لذا راهکارهایی با هدف گام نهادن در راستای توسعه بهرهمندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به ویژگیهای موجود در صنعت گردشگری کشور ارائه شده است