سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین حیاتی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
ندا حیاتی راد – دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی جلفا، گروه معماری، جلفا، ایران

چکیده:

اطلاعات طرحهای هادی و روند انجام آنها، توسعه کالبدی روستا،شرایط طبیعی و وضعیت اجتماعی و انسانی روستا، اطلاع از انواع سوانح طبیعی و مدیریت بحران، وضعیت اقتصادی مانند اشتغال ،درآمد و انواع داده های کیفی و کمی در نقاط روستایی نیاز به ساماندهی و ایجاد یک پایگاه جامع و بهنگام دارند، که این امر بدون GIS امکانپذیر نیست . سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند نقش شایسته ای را در تمام مراحل گردشگری روستایی به عنوان اقتصاد مکمل در کاهش فقر روستایی و جلوگیری از فشار بر منابع مطرح و ایفای نقش نماید. توسعه پایدار نیز در واقع، رویکردی است که به دنبال بیشینه کردن سود خالص توسعه اقتصادی گردشگری با در نظر گرفتن نگهداری و حفظ کیفیت منابع طبیعی در طول زمان است. هدف از مطالعه حاضر بررسی آن دسته از تغییرات کالبدی روستای زاویه است که با بهتر و مردمی تر کردن عملکرد روستا، زیان های کمتری را به محیط زیست محلی آورده و در صورت اجرا، به ایجاد یک ساختار پایدارتر در منطقه روستایی و محیط طبیعی اطراف آن کمک خواهند کرد . روش تحقیق از نوع تحلیلی کاربردی است که در تمام مراحل سیستم گردشگری این روستا قادر به – استفاده می باشد. در انتهای این مطالعه ، بر اساس یافته های تحقیق راهکارهایی ارایه گردید