نقش خود را به عنوان یک محقق در طرح تحقیق مشخص کنید.

نحوه ی بیان محقق، باید ماهیت تحقیقاتی پروژه را نشان دهد. بنابراین، سعی کنید دانش خود را به کار گیرید. به مراجعی که از آنها استفاده کرده اید رجوع کرده، نقل قول هارا در متن تحقیق بنویسید و جدول ها و نمودارهایی که از منابع مختلف کپی کردهاید را به تحقیق خود منتقل کنید.

برای اینکه کار خود را به درستی انجام داده باشید، منابع را در متن تحقیق ذکر کنید. (اساتید شما اجازهی این کار را به شما خواهند داد).

نقش شما به عنوان یک محقق، بررسی، توصیف، دفاع از موضوع و بحث در مورد آن است که تمامی این موارد باید به طور همزمان در تحقیق انجام شود.

شما میتوانید از دیدگاه خود به بحث در مورد موضوعی بپردازید و برای این کار باید بر موضوع تسلط داشته باشید.

علاوه بر این، برای نگارش تحقیق می بایست اطلاعات جامعی را در اختیار داشته باشید و از منابع مختلف برای ارائه ی کار بهتر و تکیه بر نکات مهم استفاده کنید.

به طور کلی پروژه ی شما، نباید تنها مجموعهای از گفته های نویسندگان مختلف باشد؛ بلکه باید ماهیت تحقیقاتی داشته و موضوعی را مورد بررسی دقیق قرار دهد.

ارائه ی فرضیه در طرح تحقیق

شما باید در طرح تحقیق، موضوع خود را بسط داده و به دفاع از ان بپردازید. نکته ی مهم این است که فرضیه تحقیق نباید واضح و مشخص باشد. به عنوان مثال عبارت «تماشای زیاد تلویزیون برای کودکان مضر است»؛ جمله ی خوبی برای شروع یک تحقیق علمی نیست زیرا این موضوع برای همه واضح است که زیادهروی در هر کاری مضر میباشد.

در واقع نویسنده باید با انتخاب یک مسأله قابل نقد و بررسی، موضوع خود را محدود کند. به مثال زیر توجه کنید: حس خشونت طلبی در جوانان، بازتابی از تماشای برنامه های خشونتآمیز در کودکی

است. (برنامه ی خشونت آمیز کودکان) این عبارت نظر جدیدی را ارائه میدهد. نویسنده می تواند با استفاده از این ایده ی جدید موضوع خود را بسط داده و به دفاع از آن بپردازد. در اینجا نویسنده بین «برنامه های خشونت امیز تلویزیونی» و عامل اصلی «روانشناسی نوجوانان» ارتباط برقرار می کند

 ۱- فرضیه: قدرت تطابق پذیری چشم کودکان میتواند حتی در فاصله ی نزدیک به تلویزیون، چشم آنها را از هر گونه آسیبی حفظ می کند.

۲- فرضیه: برنامه های کارتونی می توانند بر دیدگاه کودکان نسبت به خشونت تأثیرگذار باشند. در مثال اول نویسنده، با تأکید بر جنبه ی فیزیکی (تطابق پذیری چشم کودکان) موضوعی قابل نقد و بررسی را طرح می کند. و در مثال دوم تماشای تلویزیون را از جنبه ی روان شناسی مورد بررسی قرار میدهد. بنابراین؛ نگرش دقیق به یک موضوع، نقش مهمی در انتخاب فرضیه تحقیق دارد. به عنوان مثال سه نویسنده، موضوع «زنان مظلوم و قربانی» را از سه جنبهی اجتماعی، روانشناسی و بیولوژیکی مورد بررسی قرار داده و سه فرضیه ی متفاوت را ارائه میدهند: جنبهای اجتماعی: حمایت دولت از زنان مظلوم و قربانی و تشکیل خانه های امن برای آنها در حقیقت حمایت از مسأله ی طلاق است. جنبه ی روانشناسی: خود آزاری در برخی زنان، منجر به ازدواج ناموفق می شود. جنبه ی بیولوژیکی: زنان مظلوم، قربانیان شرایط محیطی خود هستند. مخاطب تحقیق، انتظار دارد که از فرضیه ی مورد نظر به طور کامل و دقیق دفاع شود و به هر یک از این فرضیهها پاسخ متفاوتی را خواهد داد. فرضیه ی تحقیق، هیچ گونه نتیجه گیری در مورد تحقیق نمیکند و به عبارتی پاسخگوی موضوع تحقیق نیست. در واقع ارائه ی فرضیه برای شروع تحقیقی، بررسی مطالب مورد نظر و در نهایت نتیجه گیری از موضوع، لازم است. فرضیه بخشی از طرح تحقیق محسوب می شود زیرا نویسنده برای شروع تحقیق، بررسی مطالب و در نهایت نتیجه گیری به آن نیاز دارد. نتیجه گیری بخشی از پروژه است که ماهیت تحقیق را مشخص می کند. در بخش زیر، چهار نویسنده از یک موضوع یکسان، چهار فرضیه ارائه داده اند:

موضوع: «سنتیاگو در داستان پیرمرد و دریا» نوشته ی همینگوی

 این داستان در مورد پیرمرد ماهیگیری به نام «سنتیاگو» است که برای مدتی موفق به صید ماهی نشده بود. وی به خاطر نیاز شدید به پول می بایست ماهیگیری می کرد. در یکی از روزها، پس از اینکه به دنبال «مارلین» (نوعی ماهی) تا دور دستها پارو زد، موفق به صید آن شد. سرانجام سنتیاگو، آن را به یک طرف قایق کوچک خود بست در تاریکی شب و هنگام برگشت به خانه، کوسهها به مارلین حمله کردند و او تنها با اسکلت ماهی به خانه برگشت. او بادبان قایق خود را به مانند صلیبی بر پشت خود گذاشت و آن را تا خانه (بالای تپه) حمل کرد.

فرضیه ۱: فقر شدید، از عواملی است که باعث شد سنتیاگو تا این حد خود را به خطر انداخته، و این همه زحمت را برای صید یک ماهی به جان بخرد. این نویسنده مسئله ی فقر و شرایط اقتصادی مربوط به شغل او را بررسی می کند.

فرضیه ۲: ماهی عظیم الجثه (مارلین)، سمبل تمام سختیها و مشکلات زندگی است و سنتیاگو سمبل افراد فقیر و رنجدیده است. نویسنده ی دوم آرایه ی سمبولیسم را از جنبه ی مذهبی و اجتماعی بررسی می کند.

فرضیه ۳: سنتیاگو نمونه ی یک فرد پیر و فرسوده است که باید به تنهایی و بدون استفاده از هیچ گونه تکنولوژی جدید با مسائل طبیعی روبهرو شود. نویسنده ی سوم در مورد تاریخچه ی ابزار ماهیگیری بررسی کرده و در مورد شخصیت سنیتا گو و عدم موفقیت او بحث می کند.

فرضیه ۴: توصیف شخصیت سنتیاگو نشان دهنده ی احترام زیاد نویسنده نسبت به کوبا و قهرمانان بردبار آن است.

نویسنده ی چهارم، به لحاظ بررسی فرهنگ کوبا و تأثیر آن بر «همینگوی»، مسأله را از جنبه ی اجتماعی بررسی می کند.

هر یک از این فرضیه ها، مخصوص نویسنده ای است که به ماهیت ویژه ی تحقیق و منابع مربوط به آن آگاهی داشته باشد. (محقق برای استفاده از هر یک از فرضیه ها باید به آن مبحث ویژه آگاهی داشته باشد).

همچنین هر یک از محققان می تواند فرضیه ی پایانی خود که برای مخاطبان مناسب باشد را ارائه دهد.

به عنوان مثال: فرضیه ی اول را در بخشی از طرح تحقیق خود به کار ببرید:

این تحقیق داستان پیرمرد و دریا نوشته ارنست همینگوی را مورد بررسی قرار میدهد. هدف محقق توصیف فضای داستان و شرایط اجتماعی کوبا در زمان های قدیم برای دانشجویان ادبیات می باشد.

 «حدس و گمان نویسنده این است که فقر شدید موجب شد که سنتیاگو برای صید ماهی تا این حد خود را به خطر بیاندازد و این همه زحمت را بدون دلیل به جان بخرد.» رومان لوپاز

در واقع نویسنده هدف تحقیق، مخاطب آن، نقش دانش و و نقش رومان لوپاز را به عنوان مفسر ادبی مشخص کرده و شرایط اقتصادی «سنتیاگو» را به طور کامل بیان کرده است. در مثال بعد، دانشجو طرح تحقیق خود را براساس مصاحبه ای در رابطه با نگرشهای اجتماعی نوشته و جدول را برای مخاطبان ویژه خود ارائه میدهد:

«سندرم NIMBY اکنون در سراسر کشور در مناطق شهری و روستایی پخش شده است. همه ی افراد میدانند که باید به بیماران ایدزی کمک کنند. به عنوان مثال ضایعات سمی را ذخیره کرده و مکانهایی را برای زندگی آنها بسازند. اما هیچ یک از آنها حاضر نیستند در منازل خود (حیاط منازل) اقداماتی را برای آنها انجام دهند. قبل از انجام این تحقیقی مصاحبه ای با ۲۰ نفر در ۲ منطقه همسایه انجام شده است و پاسخهای افراد را در رابطه با مسئولیت اجتماعی، خوداتکایی و مراقبتهای فردی) مورد بررسی قرار می دهد.»

ویرجینیا فورت “