سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رمضانعلی مباشرامینی – دانشگاه گیلان
فرزانه عبدالهیان –
عاطیه صفردوست – دانشگاه گیلان

چکیده:

جهانی شدن اقتصادتجاری حضورقدرتهای تجاری جدید تغییر نیازهای مشتریان و پیشرفت های تکنولوژیکی و قانونی شرکت ها را مصرکرده که برحفظ یک مزیت رقابتی پایدار ازطریق فعالیت های نوآورانه تمرکز کنند و این مزایا بهطور مستقیم با کیفیت تولید و خدمات درارتباط هستند مدیریت کیفیت جامع با ارتباطی که با توانایی یادگیری جذب تطابق و اجرای تغییر نگرشهای سازمان و تلفی آنها درسازمان دارد به عنوان ابزاری درحفظ این مزیت رقابتی مطرح می باشد هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش یادگیری سازمانی دررابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآورانه می باشد جامعه آماری تحقیق کارخانجات تولید کننده مواد غذایی دراستان گیلان می باشد تعداد۲۰۰ پرسشنامه درتعدادی ازاین کارخانجات که به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند توزیع گردید تعداد ۱۵۷ پرسشنامه بازگشت داده شد با استفاده از ازمونهای همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی به بررسی فرضیات تحقیق پرداختیم .