سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهدی سبحانی نژاد – دانشیار دانشگاه شاهد تهران
کاظم منافی شرف آباد – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
فضایل شاهمارسوها – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

یادگیری سازمانی فرایندی هوشیارانه هدفمند متعامل و پویا مستمر و مداوم و رشد یابنده که از بازخوردی مداوم سریع موثر درسطح فردی گروهی و سازمانی برخوردار است و تحت تاثیر فرایندهای ادراکی و ینز شالوده دانستن یا منابع فرهنگی مورد استفاده افراد عمل می کند و هدفش کامیابی افراد و سازمان به منظور دستیابی به نواوری درسازمان می باشد هدف اساسی مقاله حاضر تبیین نقش یادگیری سازمانی برنوراوری درسازمان می باشد روش پژوهش به شیوه توصیفی و ازنوع تحلیل اسنادی انجام شد هاست نتایج اصلی پژوهش نشان میدهد یادگیری سازمانی و نوآوری تاحدزیادی به یکدیگر وابسته هستند سازمانی که تمایل زیادی به یادگیری دارد دارای توانایی بالایی درنواوری میب اشد.