سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – عضوهیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
علی سروری – کارشناس آب و فاضلاب مازندران

چکیده:

در سلسله جبال البرز , چین خوردگی و گسل های متعددی رخ داده است . یکی از گسلهای مهم آن گسل خزر می باشد . در اثر فعالیت گسل خزر , سازندهای زمین شناسی قدیمی در مجاورت
رسوبات آبرفتی عهد حاضر قرار گرفته است . همبری سازندهای قدیمی با رسوبات آبرفتی , موجب اختلاط آبهای فسیلی با کیفیت نامطلوب با آب آبخوانهای آبرفتی شده است . به منظور بررسی تاثیر
گسل خزر بر آبخوانهای مسیر ساری تا گرگان , تعداد ۴۵ حلقه چاه عمیق انتخاب و میزان هدایت الکتریکیEC ، کل مواد جامد محلولTDS ، PH ، کاتیونهای اصلی ( کلسیم , منیزیم و
سدیم ) و آنیونهای اصلی ( کلر و سولفات ) برای نمونه ها ی آب تمامی چاهها اندازه گیری شده است و چگونگی تغییرات آنها در مقاطع عمود بر گسل خزر مورد بررسی قرارگرفته است . با توجه به شیب گسل خزر و چگونگی فعالیت آن , شرائط زمین شناسی و دانه بندی رسوبات آبرفتی در مناطق مختلف محدوده مورد مطالعه , از جنوب به طرف شمال خواص فیزیکی و برخی از کاتیونها
وآنیونهای اصلی آبهای زیرزمینی تغییراتی در محل گسل خزر نشان می دهند .