مقاله نقش گسل تراستی سراوان در تشکیل و توسعه حوضه آبریز سراوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: نقش گسل تراستی سراوان در تشکیل و توسعه حوضه آبریز سراوان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنوب شرق ایران
مقاله سراوان
مقاله حوضه آبریز
مقاله فلیش
مقاله گسل تراستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مریدی فریمانی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تکامل حوضه های زهکشی ارتباطی تنگاتنگ با عوامل زمین شناسی و ژئومورفیک دارد. لذا بررسی ارتباط بین عوامل ساختاری گسل ها و تکامل حوضه های زهکشی در مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی شایان توجه است. حوضه زهکشی سراوان حوضه ای کاملا کشیده که در امتداد گسل سراوان گسترش یافته است. در این تحقیق روش بررسی شاخص های مورفومتریک و زمین شناسی در تکامل حوضه زهکشی به کار گرفته شده است. واضح است که مورفولوژی کنونی منعکس کننده تاثیر فرایندهای فرسایشی و زمین شناسی به ویژه در کواترنری بوده است. این حوضه واقع در جنوب شرق ایران و در فلیش های این ناحیه توسعه یافته است. زهکشی این حوضه به رودخانه ماشکید می پیوندد و نهایتا به سمت پاکستان هدایت می شود. عوامل و پارامترهای مختلفی مثل توپوگرافی، لیتولوژی و ساختاری در تشکیل و توسعه حوضه های آبریز موثرند. یکی از عوامل مهم در توسعه این حوضه زهکشی، تکامل و فعالیت گسل تراستی سراوان بوده است. گسل سراوان با روند  N135-145در حاشیه شمالی آبرفت های کواترنری این حوضه قرار دارد. شیب این گسل تقریبا هم جهت با لایه بندی فلیش ها و ۴۵ تا ۶۰ درجه به سمت شمال شرق است. حوضه آبریز سراوان یک حوضه کشیده با نسبت طول به عرض ۵٫۰۷ است. نقشه ها و پروفیل های عرضی تهیه شده یک کج شدگی و ناتقارنی واضحی را در حوضه نشان می دهد. شاخص مورفومتریک کج شدگی حوضه (T) حداکثر ۰٫۷۲ و در بخش آبرفتی حوضه حداکثر ۰٫۸۳ است. شاخص ناتقارنی AF نیز برابر ۶۲٫۲۸ و در بخش آبرفتی این مقدار برابر ۷۸٫۷۴ است. ناتقارنی آشکار حوضه و موقعیت گسل در حاشیه شمالی حوضه با وجود میانگین شاخص Smf برابر ۱٫۴۲، نشان می دهد که گسل سراوان یک گسل نسبتا فعال بوده است. این گسل در طی فرایند تکاملی خود توانسته است بر تشکیل و ریخت سازی حوضه آبریز سراوان نقش بازی کند. گسل های جوان تر شمالی – جنوبی با ساز و کار امتداد لغز راست گرد (مثل گسل گشت) موجب انحنای مختصر در روند کلی آبرفت ها در طول حوضه آبریز شده اند.