سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامران یگانگی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادزنجان
سحر باش افشار – کارشناس مهندسی شهرسازی

چکیده:

گردشگری درجهان به همراه آغاز مدرنیته شکل گرفت مدرنیته اشکال مختلف زندگی را تنها برپایه قابلیت های آنها درتولیدمنافعی که توسط افراد مصرف میشوند مورد ارزیابی قرار داده و با مفاهیمی همچون همواره به پیش رفتن و کنارگذاردن نگرش کهنه نگرش تازه انسان را به جهان به خویش سبب گردید و بدین گونه با پیدایش بعد تازه ای از دگرگونی دائمی منسوخ شدن رسوم و فرهنگ سنتی را درصحنه زندگی اجتماعی رقم زد روند توسعه گردشگری درچارچوب اقتصادی سرمایه داری با افزایش نوآوریهای تکنولوژیکی ومدیریتی همراه با سیرتحول اجتماعی ناشی از آنها درمیل به مرف اوقات فراغت بیشتر مورد توجه قرارگرفت تفکیک میان کارواوقات فراغت یکی ازاین دگرگونیها می باشد کهدرآن کار درقالب ضرورت و گردشگری درقالب اوقات فراغت که دمی آسودن ازکار را برای تجدید قوا فراهم می آورد قرار میگیرد درکنار توسعهپایداری که صنعت گردشگری جدید بوجود آورده است بحث مهمترین مطرح میگردد امنیت همواره یکی ازآرزوها وخواسته های بشری بوده است و با پیچیدگی جوامع انسانی آن نیز برابعاد و پیچیدگی های آن افزوده شده است.