سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین خدائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان، رشته توسعه اقتصادی و
حامد خدائی – کارشناس ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی، رشته علوم اقتصادی

چکیده:

امروزه گردشگری یکی از پویاترین فعالیتها در ایجاد تحول اقتصادی-اجتماعی در گسترهی جهان بوده که به طور روزافزوناهمیت یافته است. ازآنجائیکه شهرها به عنوان جذابترین فضاها برای گردشگران دارای مراکز مهم اقتصادی، علمی، تفریحی، پزشکی و غیره بوده و افزون بر این، از جاذبه های طبیعی و میراث فرهنگی نیز بهرهمند هستند. بنابراین برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری، شهرها از تمام ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، زیست محیطی و کالبدی باید مورد توجه قرار بگیرند. نتایج این مقاله بیان کننده این است که توسعه گردشگری شهری در ایجاد امکانات فرهنگی، مراکز تفریحی، ورزشی، افزایش روابط اجتماعی، مبادلات فرهنگی، ایجاد آگاهی در زمینه حرفهها، تقویت هویت فرهنگی شهر، کاهش میزان مهاجرت، اصلاح ساختار سنی، ایجاد فعالیتهای خدماتی، تنوع اقتصادی، جلوگیری از رکود اقتصادی شهر، نقش مهم را ایفا میکند. عوامل فوقالذکر به نوعی زمینه ساز توسعه پایدار شهرها میباشند.