سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا قدیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران
رضا اسحاقی –
پوریا نصرآبادی –
هانا همتی –

چکیده:

به منظور توسعه پایدار روستایی و برخورداری روستاییان از معیشت پایدار، می توان از فعالیت های مکمل کشاورزی در روستاها بهره گرفت که در این میان گردشگری روستایی، امکان افزایش درآمد خانوارهای روستایی، اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت های روستایی را در بستر بهبود کیفیت زندگی و توزیع متعادل خدمات و تسهیلات رفاهی در روستا، فراهم می کند. از سویی دیگر، برخورداری روستاهای ایران ازجاذبه های طبیعی، منابع و پتانسیل های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، التزامی در توسعه گردشگری روستایی به شمار می رود. ازاین رو برنامه ریزی در جهت گسترش گردشگری روستایی بر پایه توسعه پایدار اقتصادی ، در راستای رشد و تعالی جامعه روستایی بسیار موثر می باشد. در این راستا پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از شیوه کتابخانه ای انجام شده است.که ابتدا به بررسی مفهوم گردشگری و گردشگری روستایی پرداخته می شود، سپس انواع و پیامدها و مشکلات گردشگری روستایی در ایران ذکر می شود، و در نهایت نیز به نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی همراه با پیشنهاداتی جهت گسترش گردشگری روستایی بیان شده است.