سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیدا جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشدترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

رشد گردشگری به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی حائز اهمیت می باشد گردشگری روستایی یکی از شیوه هایی استکه میت وان به کندشدن روندتخلیه سکونتگاه های روستایی وکاهش مهاجرت جمعیت روستایی کمک کند و منجر به ایجاد اشتغال برای نیروی مازاد کار و ایجاد فعالیت ها برای کارمازاد تنوع اقتصادروستایی درکنار دیگر بخشهای اقتصادی بالا بردن سطوح درآمدی خانوارهای روستایی و ایجاد تقاضا برای محصولات کشاورزی و دیگرمحصولات حاصل از فراوری کشاورزی گردد گردشگری روستایی از یک سو قابلیت اقتصاد سرمایه داری را در تصرف فضاهای جدید و ادغام آنها را در چرخه مصرف باز می نماید که درآن راهبرد کالایی شدن نواحی روستایی به عنوان بخشی از اقتصاد زیباشناختی معاصر محسوب می گردد و ازدیگر سو گردشگری روستایی در سیطره سرمایه گذاری رهیافت پسافوردیسم را درعبور از نگرش تک محوره درنواحی روستایی درقالب کنش پذیری اقتصادی – اجتماعی که میتواند زمیه ساز درآمد و اشتغال باشد درتلفیق با صنعت زمین داری به اجرا می گذارد