سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و ب
سیدمحمد هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستا
محمد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستا

چکیده:

گردشگری یکی از بخش های مهم اقتصادی است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمدهای ارزی برای اقتصاد ملی، کمک شایسته ای به رونق اشتغال و ایجاد درآمدها نماید. گردشگری پایدار، از لحاظ تعادلی که بین جنبه های زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی توسعه ی گردشگری برقرار می نماید، نقش مهمی را در حفاظت از تنوع زیستی بر عهده دارد و به فعالان این صنعت سود می رساند، تا از اثرات مخرب خود بر محیط زیست و فرهنگ های بومی بکاهند تا برای نسل های آینده نیز مورد استفاده باشد. در این پژوهش ابتدا به بررسی رابطه بین گردشگری، محیط زیست و تنوع زیستی برای بررسی تاثیرات مثبت و منفی گردشگری به شرایط زیست محیطی و بخصوص تاثیر مثبت آن پرداخته شده و سپس به بررسی نقاط قوت و جذابیت های توریستی شهرستان سمیرم پرداخته شد و همچنین شرایط کلیماتوریسم روزانه و شبانه این شهرستان با استفاده از شاخص Terjung بررسی شد و بدین منظور داده های مورد نیاز( کمینه و بیشینه دما و رطوبت نسبی) ایستگاه آباده طی دوره ( ۱۹۷۷- ۲۰۰۵) که در شرایط همسان سمیرم به لحاظ ویژگی های مختلف به خصوص ارتفاع قرار دارد، از سایت هواشناسی دریافت و سپس تحلیل های مورد نیاز انجام گرفته و مشاهده گردید که به لحاظ شرایط بیوکلیماتیک با توجه به شاخص Terjung در طول ماه های گرم سال که اکثر مناطق کشور در شرایط نامساعد داغ به سر می برند این شهرستان دارای شرایط مساعد بیوکلیماتیک بوده و این فرصتی مناسب برای استفاده از جذابیت های موجود در این شهرستان می باشد و می بایست در جهت حفظ این شرایط و بخصوص شرایط زیست محیطی راهکار های اساسی را ارائه داد تا هم از محیط استفاده بهینه را نمود و هم، از خسارت وارده بر آن محیط کاست و به نظر می رسد که با برنامه ریزی های دقیق در امر گردشگری می توان به این امر دست یافت تا هم با استفاده مناسب از محیط پیرامون کمترین خسارت را به محیط وارد کرده و حتی شرایط مناسبی را در گسترش تنوع زیستی فراهم نمود.