سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا رشیدی – کارشناس دپارتمان گردشگری و هتلداری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی بذرافشان – کارشناس دپارتمان گردشگری و هتلداری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف
جمیله کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم_دانشگاه اصفهان

چکیده:

این مقاله به ایفای نقش گردشگری در حفظ و حراست از منایع طبیعی و محیط زیست به عنوان یکی از بنیادی ترین اجزای محصولات گردشگری می پردازد.بدون شک گردشگری اثرات زیادی بر اقتصاد،فرهنگ و اجتماع،سیاست و همچنین محیط زیست می گذارد که این آثارچه مثبت و چه منفی بیشتر در امور برنامه ریزی قابل کنترل و توجه می باشد که تقویت اثرات مثبت گردشگری و پیامدهای زیست محیط آن موجب می گردد تا در جهت حفظ و پایداری آن در بین برنامه ریزان از اهمیت بیشتری برخوردار است بوده و با اقداماتی بازدارنده و چاره جویانه به محیط طبیعی کمک شایان توجهی نمایند.که البته توجه به مسائلی از جمله زیر ساخت ها،اولویت ها،استاندارد ها،توسعه پایدارو ……امری اجتناب نا پذیر می باشد.که برنامه ریزان پایدار ،در امور برنامه ریزی مورد استفاده قرار می دهند.