سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدیاسین نورانی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و – برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران.
عباس ارغان – دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران.

چکیده:

صنعت گردشگری روستایی را باید همانند لبه های تیز یک تیغ بدانیم که اگر صحیح و بر اساس اصول و نظم، توسعه وگسترش نیابد، نه تنها به عمران و اصلاح مناطق روستایی کمک نخواهد کرد، بلکه آثار مخرب و جبران ناپذیری را بر بخش های اجتماعی، اقتصادی، طبیعی، زیست محیطی و دیگر بخش های جوامع روستایی و نهایتاً کل جامعه بر جا خواهد گذاشت. لذا برنامه ریزی و مدیریت صحیح و هماهنگ در زمینه گردشگری روستایی، مسئولیتی پیچیده اسعت چرا که تنوع در زمینه گردشگری روستایی زیاد است و از طرفی، به علت اینکه یک فعالیت غیررسمی و درعین حال اختیاری است، مدیریت و تحت نفوذ قرار دادن آن دشوار است.روش پژوهش با استفاده از پرسشنامه اسعت وهدف این پژوهش شناسایی منطقه گردشگری شهرستان مهاباد غار سهولان است وروش تحقیعق توصعیفی تحلیلی بوده وبا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مورد پرسشگری قرارگرفته وبرای توصیف تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده وآزمون فی t 2x استفاده شده است