سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا قربانی – مدرس دانشگاه پیام نور شهر ری

چکیده:

امروزه صنعت توریسم به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت جهان و یکی از ارکان توسعه پایدار مطرح است که در واقع این مفهوم از حساسیت های جامعه جهانی و کشورها و هحپنین افزایش اگاهی گردشگران درباره ارزشمندی محیط زیست و ضرورت حفظ و نگهداری ازآن منبعث می گردد که این خود باعت ایجاد مزیت هایی همچون، افزایش درآمدها، تنوع اقتصادی ،خارج کردن منطقه از انزوا و ایجاد فرصت های جدید شغلی می گردد. در میان اشکال مختلف گردشگری، گردشگری روستای به عنوان شکلی نوین از توریسم با هدف توسعه پایدار جوامع محلی در مناطق روستایی مطرح می باشد که با تأثیر گذاری در سه بعد پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی ضمن جلب مشارکت جامعه محلی در توسعه اقتصادی ملی با پتانسیل حفظ و حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست باعث پایداری محیطی می شود . لذا با توجه به اهمیت توسعه پایدار و ووجود یک رابطه قوی بین توریسم روستایی با توریسم پایدار و با توجه به ویژگی بارز گردشگری روستایی به مثابه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری، می توان انتظار داشت که این صنعت از یک سو به رشد اقتصادی و تنوع فعالیت های روستایی و از سوی دیگر با جذب مازاد نیروی انسانی، به ایجاد اشتغال و درآمد زایی برای ساکنان روستاها کمک کند و فرصتی برای توسعه همه جانبه قلمداد شود. سبزیان ملایی و خسروی پور، ۹،۱۹،۱ بنابراین می توان متصور شد که امروزه یکی از آن راهکارهایی که محیط روستایی را از انزوا و مهجوریت خارج کرده و توسعه ای متوازن در کشور ایجاد می کند توجه به همین نوع از توریسم می باشد. لذا در این نوشتار سعی است از زاویه ای دیگر به موضوع نگریسته شود. در این مقاله ضمن ارایه تعاریف و مفاهیم مرتبط با موضوع به تبیین و توضیح رابطه میان توسعه پایدارروستایی و گردشگری پرداخته می شود و عوامل موثر بر ان و همچنین اثرات مثبت و منفی آن مورد بررسی قرار می گیرد همچنین برخی از نظرات صاحب نظران در این حوزه مورد تامل قرار گرفته و سپس در گام نهایی به بررسی جایگاه استان کردستان در جلب گردشگر وبه طور اخص شناخت و بررسی قابلیت و جاذبه های گردشگری روستاهای استان کردستان پرداخته می شود.تا با شناخت و بررسی جاذبه های گردشگری روستایی و موانع موجود در پی راهکارهایی در جهت توسعه پایدار روستایی از طریق ایجاد زمینه هایی باشد که باعث تشویق و ترغیب هر چه بیشتر مسافران و گردشگران داخلی و خارجی برای مسافرت و اقامت دراین روستاها باشد.پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی می باشد. روش مورد استفاده در جهت تدوین مبانی و داده های نظری بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد که مبتنی بر مرور منابع معتبر و مقالات داخلی و خارجی است. همچنین از مشاهدات و گزارشهای طرح های مرتبط در این پژوهش استفاده شده است