سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سهیلا تن – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
رضا مقامی – کارشناسی ارشد توسعه روستایی توسعه اجتماعی واحد علوم و تحقیقات و کارشن

چکیده:

امروزه گردشگری پایدار در بسیاری از کشورها، به منزله نمادی از هویت فرهنگی و یکی از بخ شهای مهم اقتصادی محسوب می گردد. گردشگری ، علاوه بر حفظ ارز شها و باورها، با ایجاد فرص تهای شغلی و کسب درآمد برای ساکنین محلی امکان توسعه ساختارهای زیربنایی را نیز فراهم می سازد. توسعه پایدار گردشگری با توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی آن، نگرش و تحلیل سیستمی و همه جانب های ضروری و اجتناب ناپذیر است جزیره قشم به علت توان مندی های محیطی در ابعاد مختلف دارای قابلیت گردشگری می باشد که این قابلیت ها در چشم انداز محیط طبیعی این منطقه تبلور عینی م ییابد .در بسیاری از کشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغال زایی شده، ایجاد درآمد می کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می شود. مناطق آزاد ایران به ویژه قشم، کیش و چابهار در حال حاضر می توانند به منظور تحقق اهداف اقتصادی، آن چنان که در قانون مناطق آزاد و ه مچنین در برنامه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور آمده است، به صنعت گردشگری و جذب گردشگر اهتمام ویژه ای داشته باشند.هر یک از این مناطق دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که برای تحقق اهداف در این زمینه کاملا مناسب است. با توجه به تجربه ی موفق بسیاری از کشورها در زمینه ی رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه ی اقتصادی، این مقاله به بررسی رابطه ی گردشگری و توسعه اقتصادی می پردازد و هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی قشم و راه های گسترش آن می باشد.