سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید شمس – دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملای
قربان اسلامی راد – دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی و
یاسر قاسمی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه گردشگری روستایی در بسیاری ازکشورها رو به توسعه گذاشته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود .این خود ازآن ناشی می شودکه درچند دهه اخیر در برخی ازکشورها ، اقتصاد روستایی رو به رکود گذاشته که خود دور باطلی ازتنزل اقتصادی و افت برنامه های اجتماعی – اقتصادی را سبب شده است که این موضوع خود جوامع روستایی را برای دوام و ادامه حیات به درآمدهای دیگری وابسته نموده است. این در حالی است که در کشورهای صنعتی و پیشرفته ، کشاورزی ، دیگر بعنوان محور اصلی اقتصاد روستا محسوب نمی شود، لذا شناخت و استفاده از قابلیت های دیگر روستاها از جمله قابلیت های گردشگری در برخی از روستاها به بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و …کمک می کند. روستاها نیز از این قابلیت برخوردارند و سالیانه، گردشگران زیادی درفصول گردشگری وارد روستاها م یشوند، که خواه ناخواه اثرات آن برروستاها مشهود است .از آنجا که هدف این تحقیق بررسی اثرات اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی گردشگری بر توسعه روستایی است . در بررسی های میدانی مشخص شد که نفش گردشگری اثرات مثبت چندانی بر اقتصاد روستاها و محیط زیست آن منطقه نداشته است، اگر چه توسعه اقتصادی در روستاها به جهت احداث راه های بسیار پرهزینه غیرقابل انکار است ، اما از لحاظ اجتماعی اثرات مثبت خوبی از جمله بهبود وضعیت بهداشت ، آموزش ،تعامل بیشتر با نواحی همجوار، کاهش مهاجرت و … داشته است آنچه مسلم است این است که با برنامه ریزی صحیح و اصولی، ایجاد خدمات زیربنایی ، بهبود تسهیلات و امکانات اقامت گاهی و پذیرایی، تبلیغات بیشتر در زمینه گردشگری روستایی و … می توان وضعیت اقتصادی روستاهای منطقه را بیشتر متحول کرد و گردشگری را بعنوان فعالیتی مکمل در کنار سایر فعالیتهای اقتصادی وارد اقتصاد منطقه کرد تا به تبع آن وضعیت اجتماعی ، کالبدی و زیست محیطی روستاهای منطقه نیز بهبود یابد.