سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید اقبالی – نویسنده مسئول دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران
خلیل کلانتری – استادگروه مدیریت وتوسعه کشاورزی دانشگاه تهران
پوریا سعدالهی – کارشناسی ارشدترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

فقر و کمبود در آمد یکی از مشکلات اساسی اکثر روستاهای کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه میباشد و کشورها از طرق و برنامههای توسعه ای مختلف بدنبال رفع این مشکل هستند ازاین رو برنامهریزان برای رسیدن به توسعه پایدار روستاها، تدابیر و راهکارهای گوناگونی اندیشیدهاند که دراین بین میتوان از بسط و توسعه صنعت گردشگری در روستاها به عنوان فعالیتی انسانی اقتصادی که ضمن ایجاد اشتغال و درآمدزایی در سبب تعام دوسویه و سازنده روستائیان با دیگر افراد و فرهنگ ها میشود یاد کرد روستاهای کشور ما دارای تابلیتهای مناسبی برای این صنعت میباشد بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نقش گردشگری در اقتصاد روستایی با استفاده از مرور اسناد و مدارک کتابخانهای انجام شده است یافته های تحقیق نشان میدهد که گردشگری تأثیر بسزایی در افزایش درآمد اهالی روستا، اشتغا ل و کارآفرینی، کاهش فشار بر بخش کشاورزی، تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و محرکی اساسی برای سرمایهگذاری در زبر ساختهای روستایی است به شرطی که با برنامهریزی صحیح و همه جانبه انجام گیرد و بویژه جنبه زیست محیطی آن باید در نظر گرفته شود و برای ایجاد این صنعت نیاز به مطالعات امکان سنجی و مشخص کردن قابلیتها و پتانسیل های روستاهای کشور است است