سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهدی سقایی – ؛ دکتری جغرافیا دانشگاه حکیم جرجانی گرگان
زهره جوانبخت قهفرخی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

بازار تقاضای گردشگری بنا به جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری WTO)در حدود ۹۳۵ میلیون نفر مشتری یا گردشگر داشته که در طول سال ۲۰۱۰ با سفر در سطح جهان محصول گردشگری مدنظر خود را خریده اند .این امر نشان دهنده آن است که گردشگری یکی ازفعالیت های اقتصادی با درآمدزایی بالا می باشد و یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال و درآمد در مناطقمستعد، فعالیت های مرتبط با گردشگری است. در واقع گردشگری به علت دارا بودن قابلیت ها بسیاری که در استان گلستان دارا می باشد نیز اهمیت فراوان دارد یکی از مناطق دارای قابلیت شهرستان بندرگز استکه تلفیقی از جاذبه های طبیعی را در ساحل، کوه و جنگل یکجا شکل گرفته است و به علت مهیا نبودن محصول گردشگری منطقه تا اکنون جایگاه خود را در بازار تقاضای گردشگری در ابعاد داخلی و خارجیبه دست نیاورده است. از این رودر این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی محصول گردشگری در شهرستان بندرگز، قابلیت های ایجاد اشتغال و درآمدهای حاصل از گردشگری در اینشهرستان با شاخص های مرتبط مطالعه شده است. علاوه بر آن محصول گردشگری شهرستان بندرگز در چارچوب شاخص فشردگی وTFS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با توجه به بررسی قابلیت ها، الگو فضایی گردشگری شهری و گردشگری در طبیعت با همپوشی بالا در این شهرستان در چند گونه گردشگری متفاوت همچون گردشگری ساحلی، گردشگری تفریحی و اکوتوریسم قابلیت عرضه داشته و آنجا که ضریب نفوذ گردشگری در این شهرستان متوسط بوده، بازار هدف محصول گردشگری در مقیاس منطقه ای و ملی می باشد و هر حدود ۹۰ گردشگری داخلی در این شهرستان یک شغل ایجاد می نماید. در پایان این مقاله، راهکارهایی جهت شکل گیری، توسعه محصول گردشگری شهرستان بندرگزو عرضه آن به بازارتقاضای گردشگری ارائه گردیده است.