سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – کارشناس ارشد ترویج کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصا
علی اسدی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و

چکیده:

امروزه شناخت دقیق مسائل مربوط به روستاها بسیار حائز اهمیت است و توسعه روستایی عاملی برای کاهش فقر و توسعهکشور می باشد. به گونه ای که فقر روستایی را به عنوان یکی از مهمترین موانع توسعه روستایی مطرح می نمایند. بنابراین با توجه به رشد روز افزون جمعیت، باید به دنبال راهکارهای مناسبی در راستای کاهش فقر و توسعه پایدار روستایی بود. توسعه روستایی یک ضرورت بنیادی برای توسعه ملی است و باید در اولویت برنامه های توسعه ای قرار گیرد. در کشور ما نیز ضرورت پرداختن به امر توسعه روستایی، از سوی دولت و از چند دهه پیش آغاز شده است. از این رو، گردشگری به عنوان راهکاری جدید یکی از زمینه های نسبتاً موثر در توسعه روستایی است که می تواند فرصت ها و امکاناتی را به ویژه برای اشتغال و درآمد روستایی فراهم سازد و نقش موثری در احیا و نوسازی نواحی روستایی ایفا کند. این نوشتار به روش مروری- تحلیلی، ضمن بیان اهمیت گردشگری، پایداری در صنعت گردشگری، مزایای گردشگری روستایی، نقش گردشگری را در کاهش فقر روستایی و توسعه پایدار روستایی مورد بررسی قرار می دهد. مطابق بررسی به نظر می رسد که گردشگری روستایی نقش بسزایی به حداقل رساندن آسی بهای فرهنگی و زیست محیطی،فراهم آوردن مقدمات توسعه اقتصادی روستا در درازمدت، جلب رضایت بازدیدکنندگان، ایجاد فرصت های درآمدزا برای ساکنان بومی، افزایش کیفیت زندگی، افزایش میزان مشارکت مردم در گردشگری و توسعه روستایی، توسعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و تبدیل چرخه توسعه از محلی به بین المللی دارد.