سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید ملکی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
داود حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا

چکیده:

دراین پژوهش تاثیرات گردشگری درتوسعه شهرستان ایذه بررسی میگردد و راهکارهایی برای توسعه پایدارگردشگری ارایه میشود تا ضمن افزایش منافع حاصل از آن بتوان تاثیرات منفی آن را به حداقل کاهش داد دراین پژوهش از روش پیمایشی و توصیفی تحلیلی استفاده شده است و درتشخیص و تعیین راهبرد توسعه پایدارشهری از مدل sWOT استفاده شدهاست نتایج حاصله حاکی ازآ ن است که صنعت گردشگری درتوسعه شهرستان نقش مهمی داشته و علیرغم پتانسیل های زیادی آن با موانع زیادی مواجه است که میتوان به نبود برنامه ریزی منسجم و مدوندرزمینه توسعه صنعت گردشگری نگرشی تفننی و تفریحی مردم و مسئولین شهر و استان نسبت به این موضوع و عدم معرفی مناسب آثار تاریخی و جاذبه های دیدنی شهرستان محدود بودن امکانات رفاهیو اقامتی و زیرساختی ناچیز بودن اعتبارات اختصاصی به این صنعت است.