سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منیر بانوئی آرانی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

نواحی بیابانی و کویری به لحاظ موقعیت خاص خود میتوانند نقش مخرب و یابالعکس نقش ویژه ای درتوسعه سکونت گاه های پیرامون خود ایفا نمایندگردشگری کویر و بیابان که طی سالهای خیر بیش از پیش مورد استقبال واقع شدها ست ومی تواند به عنوان استراتژی مناسب جهت توسعه نواحی مذکور به شمار می آید که به دنبال خود فرصت های شغلی و کارآفرینی فراوانی را نیز فراهم می سازد واین دو میتوانند با تاثیر متقابل توسعه روزافزون سکونتگاه ها و به ویژه سکونتگاه های روستایی را به بارآورند شهرستان آران و بیدگل نیز از جمله نواحی است که بخش بزرگی از روستاهای آن از امتیاز مجاورت درکویرمرکزی ایران برخوردارند براین اساس نوشتار حاضر سعی در ضرورت توجه به پتانسیلهای گردشگری و کارآفرینانه نواحی کویری و بیابانی نموده است دراین تحقیق از روش کتابخانه ای و توصیفی و تحلیلی استفاده به عمل آمده است.