سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منیر بانوئی آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

نواحی بیابانی و کویری به لحاظ موقعیت خاص خود می توانند نقش مخرب و یا بالعکس نقش ویژه ای درتوسعه سکونتگاه های پیرامون خود ایفا نمایند گردشگری کویر و بیابان که طی سالهای اخیر بیش از پیش مورد استقبال واقع شده است ومی توانند به عنوان استراتژی مناسبی جهت توسعه نواحی مذکور به شمار آید که بهدنبال خود فرصت های شغلی و کارآفرینی فراوانی را نیز فراهم می سازد و این دو می توانند با تاثیر متقابل توسعه روزافزون سکونتگاه ها و به ویژه سکونتگاه های روستایی را به بار آورند شهرستان آران و بیدگل نیز از جمله نواحی است که بخش بزرگی از روستاهای آن از امتیازات مجاورت درکویر مرکزی ایران برخوردارند براین اساس نوشتار حاضر سعی درضرورت توجه به پتانسیلهای گردشگری و کارآفرینانه نواحی کویری و بیابانی نموده است دراین تحقیق از روش کتابخانه ایو توصیفی و تحلیلی استفاده به عمل آمده است.