سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسین سلیم زاده قولنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیا
امامعلی عاشری – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ارومیه

چکیده:

امروزه با مشخص شدن اثرات سوء مصرف بی رویه کودهای شیمیایی بر روی سلامتی انسان و محای زیست ، اهمیت استفاده ازکودهای زیستی و آلی روز به روز بیشتر می شود و این موضوع باعث شده تا مطالعات گسترده ای در زمینه استااده از کودهای آلی وزیستی انجام شود . این مطالعات در ایران نیز هماهنگ با کشورهای دیگر وسع و گسترش یافته اس . نتایج حاصل از کار محققانایرانی در داخل کشور و در مناطق مختلف نشان می دهد که مصرف کودهای آلی و زیستی علاوه بر افزایش راندمان کودهایشیمیایی و آب باعث افزای عملکرد، بهبود کیای محصولات و بالا رفتن راندمان بهره وری در گیاهان مختلف می شوند و مدیریتصحیح این کودها در کشاورزی باعث نیل به پایداری تولید می شود . در ایران و جهان نیز با توجه به لزوم سلامت خاک، محصول و جامعه توجه جدی تری به کودهای آلی و زیستی شده اس . تولید و مصرف کودهای زیستی و آلی در ایران از حدود یک دهه پیش آغاز و در مقایسه با گذشته، تولید و مصرف این کودها در کشور با رغب بیشتری همراه شده اس . در این مقاله کودهای زیستی از نظر کلی و وضعی آن در ایران و جهان بررسی شده و نق آن در کشاورزی پایدار و تولید محصولات با کیفیت مطلوب مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.