مقاله نقش کمال گرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی و مشکل در نظم بخشی هیجانی در پیش بینی اهمال کاری رفتاری و تصمیم گیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۲۳۰ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: نقش کمال گرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی و مشکل در نظم بخشی هیجانی در پیش بینی اهمال کاری رفتاری و تصمیم گیری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهمال کاری رفتاری
مقاله اهمال کاری تصمیم گیری
مقاله خودکارآمدی
مقاله نظم بخشی هیجانی
مقاله کمال گرایی مثبت
مقاله کمال گرایی منفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی مصلح
جناب آقای / سرکار خانم: غرایی بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: بیرشک بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی کمال گرایی مثبت و منفی، نگرانی، خودکارآمدی و مشکل در نظم بخشی هیجانی در اهمال کاری رفتاری و تصمیم گیری بود.
روش: در پژوهش همبستگی حاضر ۳۶۵ دانشجوی دانشگاه تهران به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSES)، مقیاس مشکل در نظم بخشی هیجانی (DERS)، پرسش نامه حوزه های نگرانی فرم کوتاه (WDQ)، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی (PNPS)، مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS) و مقیاس تعلل ورزی عمومی (GPS) پاسخ دادند. داده ها به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
یافته ها: تمام متغیرها با اهمال کاری رفتاری و تصمیم گیری ارتباط داشتند (p<0.01) تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد مدل پیش بینی اهمال کاری رفتاری به ترتیب شامل متغیرهای خودکارآمدی عمومی، مشکل در نظم بخشی هیجانی، کمال گرایی مثبت و نگرانی بود (p<0.001) مال گرایی منفی از این مدل حذف شد. مدل پیش بینی اهمال کاری تصمیم گیری شامل مشکل در نظم بخشی هیجانی، نگرانی، کمال گرایی مثبت و کمال گرایی منفی بود (p<0.001).
نتیجه گیری: ماهیت چند وجهی اهمال کاری و اهمیت متغیرهای شناختی و هیجانی در فهم اهمال کاری در پژوهش حاضر مورد تاکید قرار گرفت. نتایج همچنین نقش تعیین کننده نظم بخشی هیجانی را در آسیب شناسی اهمال کاری تایید می کند. با این حال، این پژوهش بر پایه یک مدل نظری یکپارچه که این متغیرها را ادغام کرده باشد، نبود.