سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهره محمدی – دانشجوی دکتری
علی کارگری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حبیب الله بیات – هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به رشدچشمگیرتوسعه علم و فناوری و نقش بسزای دانشگاهیان درسالهای اخیر به علت حمایت خاص دولت ازپیشرفت علم و تکنولوژی درشرایط کنونی تحریم بیش ازپیش به حمایت دولت از دانشگاه و دانشگاهیان به خصوص درزمینه صنعتی کردن این تحقیقات و پژوهشها نیاز است ارتباط صنعت ودانشگاه و عملی ساختن دستاوردهای دانشگاه به حمایتی خاص نیاز دارد تا تحقیقات به مرحله پایلوت سازی و سپس ساخت و استفاده درمقیاسهای بزرگ و صنعتی دردرون کشوربرسند این مقاله به موانع پیشرو برای ایجاد ارتباطی تنگاتن گ میان صنعت و دانشگاه می پردازد و با ذکر نمونه هایی از پژوهشهای دانشگاهی به طور نمونه دانشگاه صنعتی امیرکبیر درارتباط با صنعت پتروشیمی نفت و گاز که درصورت حمایت دولت پتانسیل رسیدن به مقیاس تولید صنعتی را دارند اهمیت نقش دانشگاه ها را درتوسعه فناوری بومی متذکر میشود