سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد نوری نژاد – کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
سیامک پناهی – دکتری معماری
احسان داورپناه – کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

چکیده:

تمدن درجامعیت آن ناشی ازنظمی اجتماعی استکه درنتیجه آن خلاقیت فرهنگی بوجود آمده و جریان پیدا می کند و هویت را از تابع عواملی که چه سبب تسریع درحرکت فرهنگ و چه موجب کندی آن شده ارزشهای فرهنگی کالبدی را به مرزظهور می رسانند نمایشی تداوم تاریخی مادی کالبدی و غیرمادی ارزشهای بافت شهرها درارتباط با هویت شکل گیری و فرهنگ ساکنان است کالبد بافت تاریخی جلوه ی بارز ارزشهای فرهنگی درجهت بیان درجات احساس هویت فردی و اجتماعی است که مرتبط با گذشته بوده ودراینده تداوم خواهد داشت الگو توسعه های جدید متناسب با نیازهای کنونی بعنوان حال با نگرش تامل برانگیز برای نمایان ساختن هویت درنتیجه تمدن شکل میگیرد و ارزشهای معماری به نحوی که هماهنگی و همراهی ساخته های انسان با طبیعت تاثیرات اقلیمی استحاله و فرمهای بیگانه به هنگام استفاده نیازهای مادی و معنوی انسان و هماهنگی عملکردهای شهری و غیره را به نحومطلوبی تجلی می یابد از سده نوزدهم موضوع ارزشمند معماری بومی شهرهای کوچک و متوسط مانده از سده های میان به میان آورده شد سخن از تدبیری جهت بهبود بخشیدن به این بافت ها بوده است.