سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد زرچینی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
داود هاشم آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سمیه زرچینی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
فهیمه شاه نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

یکی از شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی تولید ناخالص ملی است. شناخت پایهها و بنیانهای اقتصادی به تقویت بخشهای مختلف موثر در این شاخص کمک می کند. باید در نظر داشت یکی از ارکان اقتصادی مهم در کشور ما بخش کشاورزی است. برای آگاهی از کمیت وکیفیت این پارامتر در اقتصاد باید مطالعات وسیع در سطوح مختلف انجام شود.اما میتوان این گونه تصور کرد که کشاورزی ایدار و مدیریت تلفیقی برای افزایش سطح زیر کشت،افزایش عملکرد،کنترل بیولوژیکی آفات و بیماریها و عوامل دیگر میتواند نقش مهمی داشته باشد. با تقویت کشاورزی پایدار میتوان تولید ناخالص ملی را در بخش کشاورزی افزایش داد. پس میتوان این گونه استنباط کرد که کشاورزی پایدارو تولید ناخالص ملی رابطه مستقیم با یکدیگر دارند و به هر میزان که کشاورزی پایدار تقویت شود، تولید ناخالص ملی نیز افزایش یافته وسطح درآمد مردم بهبود مییابد. بنابراین با تشریح ابعاد کشاورزی پایدار، تعیین سهم کشاورزی در درآمد ملی، تقویت بخشهای مرتبط، افزایش آگاهی وترویج روشهای مناسب میتوان گامی مناسب برای حرکت به سمت توسعه برداشت و تشکیل کارگروههای مشخص که دارای تخصص آکادمیک هستند، هم میتواند روشی دیگری برای رسیدن به توسعه پایدار باشد