سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم اعرابی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدرس گروه علوم و صنایع غذایی دانشگ

چکیده:

در قرن حاضر سوء تغذیه د ربیشتر جوامع بخصوص جهان سوم بحران جدی محسوب می شود در حال حاضر ۸۴۲ میلیون نفر درجهان با مشکل کمبود غذا و ۹۶% آنها از کمبوددریافت انرژی فقر مطلق رنج می برند و این در حالی است که در ۲۵ سال اینده با براورد جمعیت جهان بالغ بر ۹ میلیارد نفر نیاز غذایی به سه برابر افزایش می یابد در حالیکه عوامل تولید یعنی آب و خاک و انرژی متناسب با آن رشد نخواهد کرد مطابق با تعریف بانک جهانی منظور از امنیت غذایی دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم است بنابراین امنیت غذایی بدلیل محدودیت منابع تولید اب زمین وانرژی و رشد جمعیت در معرض خطر می باشد و این نقیصه با تعامل صنعت و کشاورزی بویژه مکانیزاسیون کشاورزی در حال کاشت داشت و برداشت و انبارداری و پس از آن فراوری قابل حل می باشد وضعیت امنیت غذایی درکشور نشان میدهد که تهدیدها و فرصتهایی در رابطه با امنیت غذایی کشور در هر سه زیرسیستم وجودی غذا دسترسی به غذا و استفاده از غذا وجود دارند. دراین مقاله به نقش کشاورزی در تامین امنیت غذایی و فرصتها و تهدیدهای موجود در این زمینه موردبررسی قرار می گیرد.