سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

ایوب احمدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
حمیدرضا کلوانی –

چکیده:

کشاورزی درنواحی پیرامونی سهم قابل توجهی نسبت به کل فعالیت اقتصادی مرکز شهر دارد همچنین کشاورزی نواحی پیرامونی به طور ویژه در فعالیت اقتصادی همچون ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی و غیرکشاورزی و خدمات درشهر تاثیر ویژه ای دارد ناحیه روانسر از جمله نواحی ویژه اقتصادی از قطبهای کشاورزی دراستان کرمانشاه می باشد وجود زمینهای حاصلخیز و آب فراوان از جمله پتانسیل های رشد و تحول بخش فعالیت های کشاورزی و غیرکشاورزی درناحیه روانسر می باشد شهر روانسر و حوزه نفوذ آن علیرغم دارا بودن توانمندیها و پتانسیلهای بسیار فراوان درزمینه کشاورزی صنایع تبدیلی کشاورزی و غیرکشاورزی وجمعیت پذیری نسبتا زیاد در ۲ دهه اخیر ۸۵-۶۵ تحت تاثیر سیاست ها و رویکردهای تمرکز گرایانه سکونتگاهی درمنطقه کرمانشاه قرار داشته است از این رو از لحاظ اقتصادی آنچنان که باید پویا عمل نکرده است برای دستیابی به اهداف تحقیق و تبیین دقیق متغیرهای درگیر درمساله این پژوهش از طریق روش اسنادی و کمی میدانی صورت پذیرفته است جامعه آماری ۱۹۰ کارگاه صنعتی و مرغداری فعال درشهر و حوزهنفوذ ناحیه روانسر بوده که بوسیله محقق سرشماری و شناسایی شده است حجم نمونه براساس روش کوکران ۷۸ واحد صنعتی و مرغداری بوده که به صورت تصادفی انتخاب شده و از صاحبان آنها مصاحبه به عمل آمدها ست.