سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین صبوری – استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گن
مهناز کاتوزی – داشجوی سابق کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
رسول خاتمی نژاد – کارشناس ارشد ژنتیک حیوانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنب

چکیده:

به منظور مکان یابی QTL های مرتبط با زیست توده و شاخص برداشت در برنج، دو واریته شاه پسند و IR28 برای تولید جمعیت نسل دوم با هم تلاقی داده شدند. نقشه پیوستگی دو گروه لینکاژی براساس نشانگرهای ریز ماهواره با استفاده از ۳۳ نشانگر چند شکل و ۱۹۲ فرد به دست آمد. جمعیت نقشه یابی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه گنبد کاووس پرورش داده شد. پنج QTL برای صفات زیست توده ( دو QTL) و شاخص برداشت (سه QTL) تشخیص داده شد. آلل های افزایش دهنده صفات برای کلیه QTL های ردیابی شده جز qHI-1a ردیابی شد. QTL های مرتبط با شاخص برداشت با اثر افزایش از والد IR28 روی کروموزوم های یک (qHI-1b) و شش (qHI-6) تشخیص داده شد. نتایج این مطالعه پایه های مهمی را برای اصلاح زیست توده و شاخص برداشت برنج در یک جمعیت برنج ایرانی پایه ریزی نمود