سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد نبی احمدی – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
سمیرا حیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و قرآن و حدیث.

چکیده:

کار و تلاش راه استفاده از استعدادها و توانمندیها و شیوهای برای کسب درآمد، بهزیستی، ارائه خدمات اجتماعی و تأمین سلامت در زندگی فردی و اجتماعی است. کار و شغل برای تمامی افراد جامعه ضروری میباشد. جامعهای کهدر آن بیکاری و کمبود شغل نمود یابد در برنامه ریزیها، سیاستهای جمعیتی و سرمایه گذاریها راه صحیحی را طی نمیکند. کار و تلاش زمانی روند صحیح دارد که استقامت و پایداری و محکم کاری در آن به اوج خود برسد. چرا که خدای سبحان میفرماید ﴿وَ أَنْ لَیسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى لازم است هر کسی در رشته کاری و شغل خود مهارت به دست آورد، تا در دستمزدها، درآمدها، تولیدات، میزان کار، کیفیت، سرمایه به کار رفته، سختیها و مشکلات بهرهوری مطلوب حاصل شود. همچنین ضرورت دارد از افراط کاری پرهیز شود، و برای استراحت، تفریحات سالم، عبادت و خود سازی، زمانی کافی و مناسب لحاظ شود.شاخصهای کشورهای فقیر که فاقد توانمندی اقتصادی مطلوب هستند بر اساس نظامهای خودکامه میباشد. این کشورها در ضعف فنی – صنعتی به سر میبرند، بنابراین امکانات و منابع آنان بدون استفاده و ضایع می شود. نظامآموزش این جوامع با پیشرفتهای علمی روز سازگاری ندارد. فقدان برنامه ریزی و مدیریت مناسب در این کشورها مردم را میرنجاند و رشد جمعیت نامتناسب با امکانات، نابسامانیهای فراوانی را به وجود میآورد.