سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا زینوندمقدم – کارشناس کامپیوتر نرم افزار
محمد مرادی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

امروزه کارآفرینی به عنوان مزیت رقابتی ملتها مطرح شده است و جوامع برای رسیدن به رفاه، خلق ثروت، اشتغالزایی و به طور کلی توسعه فردی و جمعی به آن نیاز دارند. تعاونیها به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور میتوانند محل مناسبی برای فعالیتهای کارآفرینان وتوسعه کارآفرینی باشند. زنان روستایی که در حدود نیمی از جمعیت روستاهای کشور و ۴۰ درصد از نیروی کار روستاها را تشکیل میدهند،در صورت ایجاد زمینههای مناسب، میتوانند در توسعه تعاونیهای کارآفرین در مناطق روستایی نقش بسزایی داشته باشند. این مقاله جهت بررسی زمینههای مختلف توسعه تعاونیهای زنان و نقش آن در توسعه کارآفرینی مناطق روستایی انجام گرفته است. در این زمینه مطالعات مختلفی در سطح جهان صورت گرفته ولی در ایران یک موضوع جدیدی است که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر میتواند باشناسایی زمینههای مختلف و نقش تعاونیهای زنان روستایی در توسعه کارآفرینی راه را برای تبیین سیاستهای توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی از طریق ایجاد تعاونیها هموار سازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که زنان با ایجاد تعاونیها میتوانند فضای مناسبی را برای توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی فراهم نمایند.