سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حمید حیدری مکرر – استادیارجغرافیا و برنامه ریزی درسی
رضوان هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فاطمه پورابراهیمی – دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده:

باتوجه به اهمیت و ضرورت روزافزون بکارگیری صحیح دستاوردهای نوین علمی درفرایند کشاورزی پایدار واضح است که کارافرینی به عنوان یک عامل مهم نقش اساسی درتوسعه روستایی ایفا مینماید به این دلیل که هدف از توسعه بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد است پس درنتیجه کارافرینی خواهد توانست با مزیت هایی که دربردارد به عنوان یکی از مهمترین و بهترین گزینه های توسعه یافتگی تلقی گردد زیرا کارافرینی باعث کاهش بیکاری و افزایش بهره وری افراد و منابع و درنتیجه افزایش درآمد مردم جامعه میگردد کارافرینی از فعالیت هایی است که میتوان به نوعی برطرف کننده بسیاری از چالشهای عمده بزرگ همچون بیکاری درآمد پایین عدم تنوع اقتصادی و جز آن درمناطق روستایی باشد و درسایر جنبه های زندگی انسانی روستائیان نیز تاثیر مثبت نهاد براساس نتایج بدست آمده از این مطالعه که اطلاعات موردنیاز آن ازطریق مطالعات کتابخانه ای و منابع الکترونیکی جمع آوری شده اند به این نکته پی می بریم که عاملی که سبب می شود توسعه مناطق روستایی هم راستا با پایداری طبیعت انجام گیرد کارافرینی پایدار استکه به دنبال کارافرینی و تولید ثروت با درنظرگرفتن محدودیت های منابع طبیعی می باشد و میتواندبا حفظ و بهبود منابع طبیعی باعث کمک به توسعه پایدار مناطق روستایی کشور گردد.