سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار – استادیار و استاد بیماری‌ شناسی گیاه
ولی الله بابایی زاد –
محمد علی تاجیک قنبری –
حشمت الله رحیمیان –

چکیده:

ژن های PR3 و PAL از جمله مهم‌ترین ژن‌ها در مقاومت ارقام مختلف برنج نسبت به پاتوزن ها می‌باشند و. در این مطالعه نقش ژن‌های دفاعی PR3 و PAL در ارقام برنج طارم و خزر در تعامل با قارچ Rhizoctonia solani عامل سوختگی غلاف برنج مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول لکه‌های حاصل از تلقیح آرش در گیاه چک‌های دارای علایق دو هفته پس از مایه زنی با R.solani در غرب خزر به طول تقریبی دو برابر طول لک‌لک‌ها در رقم طارم بود . تجزیه آماری داده‌ها با استفاده از آزمون مقایسه T-Test اختلاف معنی داری در سطح پنج در صد این ارقام نشان داد . اگر هر دو ژن مورد مطالعه در رفتن مقاوم طارم در ساعت ۱۲ پس از آلودگی پاک پاتوزن افزایش ناگهانی داشت. این امر نشاندهنده نقش ژن های PR3 و PAL در تحریک مقاومت ارقام برنج به قارچ R.solani می‌باشد. بیان این دو ژن در ساعات ۱۰۰-۲۴ پس از آلودگی سیر نزولی طی کرد . یافته‌های این تحقیق نقش فعال ژن‌های PR3 و PAL در مقاومت رقم طارم و برانگیختن مکانیسم‌های دفاعی این رقم در مقایسه با بیان اندک آن‌ها در غرب خزر را نشان داد .