سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا پیشگاهی فرد – استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ا
حجت مهکویی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،
قاسم قنبری – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
اسماء رخشانی نژاد – کارشناس ارشد جغرافیا و برنام هریزی روستایی

چکیده:

در نظام جهانی، موقعیت ژئوپلیتیکی، در قدرتمندی برای یک کشور حایز اهمیت است؛ و میتواند در ایجاد تحولات چشمگیر در یک کشور، نقش بارزی را بازی کند. امروزه یکی از عوامل مهم برای دستیابی به توسعه، نقش درامدی توریسم و جذب گردشگر درون کشورهاست که این مهم همواره در گرو داشتن فضای ملی و سرزمینی منسجم و شهرهایی با کارکرد بهینه است. موفقیت در زمینه توریسم، در گرو داشتن آثار تاریخی و دیدنی، شهرهای زیبا و توسعه یافته، مردمان با فرهنگ و دانش و آگاهی بالا، دولتمردان عاری از القای تفکرات شخصی، نظام برنامهریزی کارامد و … است. در این میان شاید بتوان گفت کهنقش شهرها در جذب گردشگر درجات بالاتری را داشته باشد. شهرهای مرزی به دلیل داشتن نقش امنیتی و دروزاه ورود کالا و انسان، میتوانند در جذب گردشگر، موفق عمل کنند. ایجاد بازارچههای مرزی، وجود رودخانه و عوامل طبیعی، وجود بناهای تاریخی مانند قلعه و یا نوع مرز در این گونه شهرها، از عوامل جذب توریسم به شمار میرود. این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و جداول و سایتهای اینترنتی، به دنبال بررسی نقش ژئوپلیتیکی و جایگاه شهرهای مرزی در جذب گردشگر است. سوال اصلی این مقاله این است که آیا شهرهای مرزی با استفاده از ژئوپلیتیک گردشگری میتوانند در جذب توریسم و توسعه گردشگری موفق باشند؟ و فرضیه مقاله این است که شهرهای مرزی با داشتن پتانسیل در جذب توریسم، و موقعیت ژئوپلیتکی که در یک کشور دارند، میتوانند در توسعه و جذب توریسم، موفق باشند. نتایج نشان میدهد که موقعیت ژئوپلیتکی در جذب گردشگر و توسعه توریسم، قابلیت بالایی را دارد و شهرهایمرزی با توجه به موقعیت ژئوپلیتکی توانایی توسعه گردشگری و درامدزایی را برای کشورها دارند