سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین عزالدین – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گر
حیدر لطفی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مجتبی رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گر
سمیه شاه حسینی – کارشناس ارشد رشته زمین شناسی.دانش آموخته دانشگاه علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

ژئوپارکGeopark به عنوان یک محدوده جغرافیایی مشخص می شود که شامل چند پدیده ی خاص و زیبای زمین شناسی است . درآن محدوده ممکن است جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی قابل توجهی نیز وجود داشته باشد که درمجموعبرروی توسعه اقتصادی منطقه نیز تاثیرقابل توجهی خواهندداشت. ژئوپارک ها دارای کارکردهای متفاوتی هستندکه آن ها رامی توان در سه گروه، آموزشی – پژوهشی،حفاظتی و اقتصادی (ژئوتوریسم) تقسیم بندی کرد.از اهداف استراتژیک ژئوپارک ها، برانگیختنفعالیت های اقتصادی و توسعه پایدار است که با بهبود شرایط زندگی مردم و همچنین تغییر کیفی محیط های روستایی تاثیراتمستقیم خود را نشان می دهد.البته پایداری و حفظ منابع ژئوتوریسم نیازمند اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی دست اندرکاران مرتبط با این بخش است تا بتوان به نحوی برنامه ریزی نمود تا علاوه بر بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و اکوتوریسمی به ویژهژئوپارک ها، نسبت به پایداری پدیده ها و حفظ و انتقال آن ها به نسل های آینده کوشا بود.