سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبا اسفندیاری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی،گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی
صغری جدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردب

چکیده:

شهرها با توجه به بستری که بر آن واقع اند، ممکن است برای توسعه آتی خود با پدید ه های طبیعی مختلفی مواجه باشند. این پدید ه ها ممکن است اسباب گسترش شهر را فراهم ، یا به عنوان محدودیت در توسعه شهری مطرح شوند.خصوصاً این موارد در شهرهای کوهستانی وبا شرایط دره ای مثل شهر گرمی که بدلیل محدودیت اراضی هموار، اخیراً بیش از ۰۷ درصد از رشدکالبدی شهر در دامنه های پر شیب و بسیار شیبدار ۸ الی ۵۳ درجه می باشد بیشتر جلوه گر است. بعنوان یک نتیجه از تاثیر افزایش جمعیت انسانی که موجب تغییرات تجدید ناپذیر در اکوسیستم طبیعی می شود، مدل سازی تغییرات آتی زمین ضروری بنظر می رسد. هدف ازاین پژوهش ، شناخت پدیده ها و فرآیندهای ژئومورفولوژیک مؤثر بر توسعه شهری و محدودیتهایی است که این عوامل برای توسعه شهری فراهم می کنند . جهت رسیدن به این امربااستفاده از داده های طبیعی نظیر شیب، لیتولوژی و ..و عوامل انسانی همچون کاربری اراضی و تلفیق و روی هم گذاری این عناصر بر حسب وزن دهی با استفاده از مدل تاپسیسTopsis سعی شده است که نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در توسعه شهر گرمی بصورت عینی تجلی گردد. نقشه نهایی نشانگر قابلیتهای روش مذکور در ارائه الگوی مناسب جهت پهنه بندی محسوب می شود.