سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی, گروه جغرافیا, دانشگاه محقق اردبی
فریدون بابایی اقدم – عضو هیأت علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری, گروه جغرافیا, دانشگاه محقق ار

چکیده:

در ژئومورفولوژی شهری عامل مهم توسعه مناطق شهری، تغییر و تبدیل مصنوعی پوسته زمین و تأثیر فعالیتهای انسانی بر پوسته، افزون بر عوامل طبیعی در نظر گرفته میشود. بنابراین رشد روز افزون شهرها متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت منجر به ساختو – سازهای بدون برنامهریزی و تغییرات زیاد در ساختار فضایی به خصوص توسعه فیزیکی شهر در مکانهای نامساعد طبیعی گشته است که لزوم هدایت آگاهانه و ساماندهی اساسی را میطلبد. توسعه بی رویه و ناهماهنگ مناطق شهری به علت فعالیتهای انسانی در راستای توسعه شهرها به صورت مستقیم، اراضی بسیاری از پوسته زمین را در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییر میدهد که افزونبر تأثیر دراز مدت ژئومورفولوژیکی و روندهای طبیعی آن میباشد و از این رهگذر مخاطراتی ایجاد میشود که تجربه نشان داده است که گاهی وقوع آنها غیر قابل پیشبینی بوده و توأم با ضررهای جانی و مالی میباشد. مشکین شهر در استان اردبیل با مسائل ژئومورفولوژیکی همچون سیل و حرکات دامنهای، رو به رو است. هدف این تحقیق شناخت پدیدههای ژئومورفولوژیکی در توسعهشهر مشکین شهر میباشد. روند تحقیق بر مبنای دادههای موجود به صورت توصیفی- تحلیلی است. دادههای مورد استفاده در این تحقیق نقشههای توپوگرافی، لیتولوژی، فاصله از جاده و فاصله از رودخانه، نقشه شیب و جهت شیب با استفاده از نرمافزار میباشد.. لذا این مقاله به منطور نشان دادن کاستیها و مخاطرات طبیعی با علم ژئومورفولوژی شهری در شهر مشکین شهر GIS تشریح میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد مناطق مستعد توسعه محدود و گسترش شهر با هزینه بالا و احتمال خطر پدیدههای ژئومورفولوژیکی همراه است.