سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

داوود نیک بخت – دانشجوی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور بیرجند

چکیده:

امروزه پدیده گردشگری در انواع مختلف آن وبا همه ابعادش گستره جهانی یافته ، ودر قرن بیست ویکم تبدیل به فعالیتی بی بدیل وبی رقیب در عرصه ئ برنامه ریزی های جهانی ملی ومنطقه ای گردیده است . « ایسم های » پدیده گردشگری قدمتی به بلندای حیات بشر دارد؛ودرهربرهه از زمان تحت عناوین و مختلف ظهور وبروزیافته است.مورد جدیدی از آن ژئوتوریسم یا گردشگری جغرافیایی است که روشی نو در ارائه جاذبه گردشگری است وکلی نگری در این شاخه نشات گرفته ازویژگیهای جغرافیایی آن است. رونق وگسترش ودوام هرپدیده وصنعت متکی به منافع ورفاه مردم محلی ورعایت حقوق نسل آیندگان می باشد . ژئوتوریسم نه تنها به طورضمنی برویزگیهای زمین شناسی وژئومورفولوژیکی به عنوان بستر کلیه فعالیت های انسانی وخصیصه های جغرافیایی تاکیددارد بلکه ویزگیهای فرهنگی ودیگر جاذبه های گردشگری را نیز از نظردورنمی دارد.در این مقاله که حاصل مطالعات میدانی وبازدید از مناطق ،مطالعات کتابخانه ای، اسنادی ،استفاده از اینترنت ، تهیه ومطالعه نقشه می باشد سعی گردید، بانگاهی مختصر به مفاهیم ژئوتوریسم وتوسعه پایدار به معرفی جاذبه های گردشگری نواحی کمتر شناخته شده بپردازد،وراهبردهای لازم نیز ارائه گردد. نتیجه آن که ژئو توریسم در توسعه پایدارجوامع محلی موثر است وپایداری ژئوتوریسم درگرو حفظ منافع مردم محلی می باشد