سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان جعفری – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
امیرهوشنگ جلالی –

چکیده:

دراین بررسی دو رقم گوجه فرنگی رایج به نام حمرا و کوین برروی یک پایه مقاوم به شوری به نام AR-9704 با استفاده ازروش اسکنه ای پیوند شده و درشرایط گلخانه ای با استفاده ازسیستم هیدروپونیک تحت ۳تیمار شوری با Ec های ۲/۳و۵/۳ و ۸/۳ دسی زیمنس برمتر برای ارزیابی اثرات شوری برعملکرد کمی و کیفی میوه شامل میزان موادجامد محلول درمیوه اسید اسکوربیک لیکوپن و بتاکاروتن قرارگرفتند عملکرد محصول درهر دو رقم دربوته های پیوندی بیش ازبوته های غیرپیوندی درهر سه تیمار شوری بود شوری باعث افزایش درصد مواد جامد محلول درمیوه خصوصا درتیمار ۸/۳ds.m-1 گردید درحالیکه میزان اسید اسکوربیک به طور معنی داری تنها درتیمار ۲/۳ ا فزایش نشان داد میزان لیکوپن وبتاکاروتن تحت تاثیر تیمارهای شوری قرارنگرفتند غلظت یونهای کلر و نیترات درتیمار ۸/۳ds.m-1 دربوته های غیرپیوندی بیشتر ازبوته های پیوندی بود.