سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مویدی – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران،

چکیده:

زیست پذیری مفهومی است که در دو سطح کلان و خرد تعریف میشود. زیست پذیری در سطح کلان به معنی قابلیت زندگی تعریف میشود و هه دنبال آن مفاهزمی چون تراکم مفز افراد، تنوع، دسترسی، ایمنی و امنیت هویت و تمایز خلاقیت ارتباط و تشریک مساعی، ظرفزت سازمانی و رلاهت را در هر می زرد و در صورت وجود پایداری و افزیاش سطح کیفیت محیطی محقق خواه ش . از اینرو شهری زیستپذیر خواه بود که با افزایش سطح کیفیت زندگی اسایش و ارامش پایدار را برای شهروندانش به ارمغان آورد. یکی از موضوعات پراهمیت که هم در ارتباط ها زندگ ی شهری و هم مرتبط با مسائل زیست محیطی می باشد سیستم حمل و نق ل پاید ار است.