مقاله نقش پیش بینی کنندگی عوامل شخصیتی، عزت نفس و جهت گیری مذهبی در رفتار شهروندی سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: نقش پیش بینی کنندگی عوامل شخصیتی، عزت نفس و جهت گیری مذهبی در رفتار شهروندی سازمانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله صفات شخصیتی
مقاله عزت نفس و جهت گیری مذهبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحدانی اسدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تنهای رشوانلو فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی نقش پیش بین صفات شخصیتی، عزت نفس و جهت گیری مذهبی کارکنان در رفتار شهروندی سازمانی آنان بود. در یک طرح همبستگی تعداد ۳۱۰ نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی، به شیوه نمونه برداری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی (مقیمی، ۱۳۸۴)، شخصیت NEO (کاستا و مک کری، ۱۹۸۵)، جهت گیری مذهبی آلپورت (فگین، ۱۹۶۳) و عزت نفس (روزنبرگ، ۱۹۶۵) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که: آداب اجتماعی برحسب رضامندی از خود، خویشتن داری (P<0.01) و نظم و ترتیب (P<0.05) قابل پیش بینی است.جهت گیری مذهبی، بعد شایستگی شخصی و نمره کل عزت نفس قادر به پیش بینی آداب اجتماعی نبودند. نوعدوستی و هماهنگی متقابل برحسب خویشتن داری، جهت گیری مذهبی درونی (P<0.01) و نظم و ترتیب (P<0.05) قابل تبیین بودند ولی جهت گیری مذهبی بیرونی و عزت نفس و ابعاد آن قادر به پیش بینی نوعدوستی و هماهنگی متقابل نبودند. وجدان کاری نیز برحسب محتاط بودن در تصمیم گیری و رضامندی از خود (P<0.05) قابل پیش بینی بود. محافظت از منابع سازمان برحسب نظم و ترتیب (P<0.01) و عزت نفس (P<0.05) قابل تبیین بود. جوانمردی و نزاکت برحسب رضامندی از خود، جهت گیری مذهبی درونی (P<0.01) و جهت گیری مذهبی بیرونی (P<0.05) قابل پیش بینی بود. در مجموع در میان متغیرهای پیش بین، صفات شخصیتی از بیشترین توان پیش بینی برای رفتار شهروندی سازمانی برخوردار بودند.