سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا مشکوه – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد _ مدیریت تولید دانشگاه تهران
فرهاد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تهران
سامان رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از داده های ۱۵۰ کشاورز استان آذربایجان غربی برای دوره زمانی ۸۹-۱۳۸۸ نقش پروفیل ریسک سیب درختی در طراحی الگوی بیمه ای بررسی شد. برای ارزیابی خسارت هر یک از ریسک ها از دو معیار فراوانی وقوع ریسک و میزان اثر ریسک و در نهایت ماتریس ریسک استفاده شد. نتایج نشان داد که بزرگترین نواحی ریسک سیب درختی، نواحی ریسک پایین است. به لحاظ میزان خسارت وارده، ریسک اطلاع رسانی و نیز افزایش قیمت نهاده ها، از مهم ترین ریسک هایی بوده که سیب درختی را تحت تأثیر قرار داده اند. پس از آن، کمبود اعتبارات به عنوان مهم ترین ریسک مطرح می باشد. همچنین به طور متوسط میزان خسارت ریسک اطلاع رسانی ۳۰ درصد، ریسک نیروی کار ۵ درصد، ریسک تولید ۴ درصد، ریسک قیمتی ۳/۷ درصد و ریسک اعتبارات ۳ درصد می باشد. با توجه به نقش بالای ریسک های تولید و قیمت در پروفیل ریسک، ضروری است که به جهت جلوگیری از اثرات ریسک های اطلاع رسانی، بازار و ریسک های تأثیرگذار بر تولید، الگوی بیمه درآمدی با پوشش های بیمه ای مختلف برای پرداخت غرامت خسارات وارده به سیب درختی مورد توجه قرار گیرد.