سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد شریف زاده – دانشیار گروه زراعت واصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
عبدالقادر عنایتی – دانشجوی رشته مهندسی علوم و تکنولوژی بذر، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی د
محمد انتصاری – رشته مهندسی علوم و تکنولوژی بذر، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:

پروتئینهای "دلا ۲" بر انتقال سیگنال جیبرلین و پروسه جوانه زنی تاثیر منفی دارند. نقش کلیدی پروتئینهای دلا در انتقال سیگنال جیبرلین و القای پاسخ، بررسی نقش این پروتئینها در القای پاسخ به جیبرلین در فرایندهای رشدی گوناگون از جمله جوانه زنی مورد توجه محققین قرار گرفته است. بیشترین بیان پروتئینهای دلا در مرحله جوانه زنی میباشد. مهمترین و اساسی ترین پروتئین از این دسته RGL2 میباشد و سایر پروتئین های دلا در این پروسه نقش های فرعی دارند. به هنگام جوانه زنی سیگنال جیبرلین سبب تجزیه دلا توسط سیستم یوبیکوتین/پروتوزوم و درنتیجه حذف اثر بازدارندگی دلا بر پروسه تضعیف بافت احاطه کننده جنین میشود. به این ترتیب شرایط فیزیکی مساعد جهت رشد جنین و خروج ریشه چه از بذر فراهم میشود. در این پژوهش با ژنهای بیان شده در زمان جوانه زنی و تایید تاثیر دلا بر بیان آنها، به این پی می بریم که جیبرلین به واسطه دلا و از طریق تجزیه آن بر فرایند جوانه زنی تاثیرگذار است.