سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نغمه علومی – دانشجوی سال چهارم دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
حمیده رحیمی – دانشجوی سال چهارم دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
منصور بیات – مدیر گروه قارچ شناسی پزشکی ودامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

چکیده:

پبو یتیک ها م ک یرواورگانیسم های زنده و فعالی هستند که اثرات مفد یی را برای مز یبان خود به همراه دارند . به طور کلیپرو و بیتیک ها را ا ین گونه تعریف می کنند:م ک یرواورگانیسم های زنده ای که اگر به مقدار کافی ومعین در عضو م ز یبان خود توزیعشوند اثرات مقد یی را روی مز یبان می گذارند. Bifidobacteria و lactic acid bacteria از پروبو یتیک ها یی هستند که به صورت متداول مصرف می شوند اما مخمرها و باسی ها نز ی مورد مصرف قرار می گر یند.