مقاله نقش پذیرش درد در کاهش شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا به درد مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۱۹۴ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: نقش پذیرش درد در کاهش شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا به درد مزمن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد مزمن
مقاله پذیرش درد مزمن
مقاله شدت درد
مقاله ناتوانی
مقاله اختلال در عملکرد روزانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسگریان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری مقدم محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شعیری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: برومند اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: معروفی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی تکامچانی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: نایب آقایی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شواهد پژوهشی نشان می دهد که پذیرش درد باعث عملکرد بهتر بیماران دارای درد مزمن می شود، اما این موضوع تاکنون در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه پذیرش درد مزمن با ناتوانی جسمی ناشی از آن بود.
مواد و روش ها: مطالعه توصیفی – همبستگی حاضر بر روی ۲۴۵ بیمار درد مزمن صورت گرفت. نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس از بین بیماران درد مزمنی که در بهار و تابستان سال ۱۳۸۹ به درمانگاه های درمان درد در شهر تهران مراجعه نموده بودند، انتخاب شدند. این افراد مقیاس های پذیرش درد مزمن، ناتوانی جسمی، شدت درد و اختلال در عملکرد روزانه به واسطه درد و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی را تکمیل کردند. داده ها با محاسبه ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون چند متغیره چند مرتبه ای تحلیل شدند.
یافته ها: بین میزان پذیرش درد مزمن با شدت درد، ناتوانی جسمی و اختلال در عملکرد روزانه به دلیل درد، ارتباط معنی داری (P<0.01) وجود داشت. در تحلیل رگرسیون، میزان پذیرش درد مزمن توانست بعد از کنترل اثر متغیرهای زمینه ای و شدت درد، واریانس معنی داری (P<0.01) از هر دو مقیاس ناتوانی (ناتوانی جسمی و اختلال عملکرد روزانه) را تبیین کند.
نتیجه گیری: پذیرش درد مزمن از عوامل مهم و موثر بر میزان ناتوانی ادراک شده در بیماران درد مزمن است. بنابراین جهت به حداقل رساندن ناتوانی، علاوه بر کاهش شدت درد، می توان استفاده از روش های درمانی را که بر افزایش میزان پذیرش درد مزمن تمرکز دارند، پیشنهاد کرد.